BIZNES TRENDY, MAGAZYN marzec/2004


PROJEKT ORTOFOTOMAPA

Na mocy kontraktu podpisanego przez ARiMR, firma TECHMEX SA zobowiązała się wykonać mapę
satelitarną 50 tys. km kw. obszaru Polski. Będzie ona wykorzystywana dla potrzeb Zintegrowanego
Systemu Zarządzania i Kontroli IACS oraz w procesie budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego
państwa. Wartość podpisanej umowy wynosi 12 mln zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Europy wszystkie kraje UE zobowiązane są do posiadania do końca
2004 roku ortofotomapy swojego kraju, jako podstawy Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS),
będącego integralną częścią systemu IACS. Podyktowane jest to głównie koniecznością kontroli
faktycznych upraw rolnych, do których przyznawane są dotacje.

W 2002 roku ARiMR oraz GUGiK ogłosiły wspólny przetarg na przygotowanie takiego odwzorowania
dla kluczowych obszarów kraju (m. in. całość granic) - łącznie 50 tys. km kw. z całości 312 tys. km kw.
powierzchni kraju.

Ortofotomapa jest to mapa uzyskana przez zmianę odwzorowania zdjęcia lotniczego do rzutu równoległego,
co likwiduje zniekształcenia wywołane rzeźbą i nachyleniem terenu. Zdjęcie lotnicze lub satelitarne jest
obarczone zniekształceniami spowodowanymi kątem rejestracji, czy też deniwelacji. W odpowiednim
procesie przetwarzania, takie zniekształcenia są eliminowane, w efekcie czego powstaje ortofotomapa,
która ma określoną stałą skalę na całej powierzchni. Dzięki takiej mapie można odtworzyć wymiary
geometryczne zarejestrowanych obiektów (pojedynczy dom, drogi, pola, lasy, itd.)

Ortofotomapa będzie wykonana na podstawie zdjęć satelitarnych systemu Ikonos, dotyczących naszego
kraju, zarejestrowanych i zarchiwizowanych przez TECHMEX, przy użyciu własnego potencjału
technologicznego. W czasie prac testowych związanych z produkcją ortofotomapy w Polsce, dla
samodzielnie wykonanych przez TECHMEX zdjęć 3167 km kw., uzyskano najlepsze w Europie wyniki
dokładnościowe, przewyższające swą jakością produkty wykonywane z konkurencyjnego satelity.
Dla najtrudniejszych górskich terenów kraju, charakteryzującymi się przewyższeniami dochodzącymi
do ponad 1000 metrów uzyskano ortofotomapę o dokładności większej niż 1,5 metra, co było wynikiem
lepszym, niż zakładają normy dokładnościowe Komisji Europejskiej (2,5 metra).

Na mocy umowy pomiędzy Space Imaging z USA oraz TECHMEX SA na terenie Polski powstanie jedno
z najnowocześniejszych na świecie Centrów Operacji Regionalnych (ROC), umożliwiające pozyskiwanie,
przetwarzanie i udostępnianie zdjęć satelitarnych pochodzących z satelity Ikonos, Radarsat oraz IRS.
Centrum ROC, to technologia jedyna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, do niedawna
zastrzeżona wyłącznie dla sektora wojskowego.